Biblioteka szuka pracownika!

Dyrektor WADOWICKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ogłasza konkurs na stanowisko – bibliotekarza.

Warunki zatrudnienia:
1. Wymiar czasu pracy: etat.
2. Miejsce wykonywania pracy: Wadowice, Wysoka.
3. Rodzaj umowy: po okresie próbnym umowa na czas określony, a następnie nieokreślony

Zadania wykonywane na stanowisku:
1. Obsługa użytkowników biblioteki, udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz 
udzielanie informacji bibliotecznych.
2. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
3. Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki
i czytelnictwa.
4. Sporządzanie sprawozdań, analiz, planów z działalności biblioteki.
5. Osoba zatrudniona w charakterze bibliotekarza wykonywać będzie pracę także na 
samodzielnym stanowisku pracy- w filii bibliotecznej.
6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora WBP.
Wykształcenie: wyższe

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:
1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe – bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
b) znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek
ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o bibliotekach,
c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Wymagania dodatkowe:
a) 1- roczny staż na stanowisku bibliotekarza,
b) znajomość oprogramowania SOWA,
c) umiejętność opracowywania materiałów bibliotecznych pod względem formalnym
i rzeczowym,
d) biegła obsługa komputera (Microsoft Office),
e) wykształcenie wyższe magisterskie – bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
f) mile widziana obsługa programu graficznego Adobe Photoshop.

Cechy osobowe:
– komunikatywność oraz inne cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem biblioteki,
– umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
– umiejętność pracy w grupie,
– skrupulatność,
– dokładność,
– odpowiedzialność,
– kreatywność.

Warunki pracy:
– praca biurowa,
– kontakt z czytelnikiem,
– praca przy komputerze,
– wynagrodzenie zasadnicze od 4100 brutto,
– brak dostosowania miejsca pracy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim – praca na 
piętrze (brak windy).

Wymagane dokumenty:
W I etapie rekrutacji (składania ofert):
– CV oraz list motywacyjny,
– wypełniony i podpisany załącznik do ogłoszenia.
W II etapie rekrutacji (po zaproszeniu wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną):
– kopie dyplomu ukończenia szkoły,
– kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy lub dokumentów potwierdzających staż
pracy.

W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie przeprowadzenia II etapu rekrutacji.

Dokumenty należy składać/przesłać w terminie do 21 listopada 2023 roku, do godz. 1600
w Administracji Wadowickiej Biblioteki Publicznej, 34-100 Wadowice, ul. Legionów 1 lub
elektronicznie na adres:biblioteka@wadowice.pl

Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.