Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

W Wadowickiej Bibliotece Publicznej każda osoba jest mile widzianym gościem, dlatego staramy się, aby nasze działania były dostępne dla wszystkich, również dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nasi pracownicy są zawsze chętni do udzielenia pomocy i wszelkich informacji.

W sprawach ogólnych, można się z nami skontaktować pisząc na adres email: biblioteka@wadowice.pl lub dzwoniąc pod numer 33 82346 18
Główna siedziba Wadowickiej Biblioteki Publicznej znajduje się przy ul. Legionów 1, 34-100 Wadowice

 
Deklaracja dostępności serwisu biblioteka.wadowice.pl

Wadowickie Biblioteka Publiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Wadowickiej Biblioteki Publicznej

Data publikacji strony internetowej: 01.02.2021

Data ostatniej dużej aktualizacji: 12.03.2024

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.01.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie

 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem

 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB

 • możliwość zwiększenia odstępu pomiędzy tekstami

 • możliwość czytania treści strony

 • możliwość podświetlenia linków

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika WBP.

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji
w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób z niepełnosprawnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jolanta Pasternak, adres poczty elektronicznej biblioteka@wadowice.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 8234618. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 
Dostępność architektoniczna:

Wadowicka Biblioteka Publiczna, ul. Legionów 1, 34-100 Wadowice

 • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Legionów – wejście dostosowane dla wózków – brak stopni – wjazd bezpośrednio z placu przed budynkiem.

 • Obsługa osób z niepełnosprawnością prowadzona jest w Czytelni znajdującej się na poziomie parteru. Wszelkich informacji i pomocy udziela dyżurujący bibliotekarz
  w Czytelni.

 • Na parterze toalety przystosowane dla osób o szczególnych potrzebach.

 • W budynku nie ma windy i platform schodowych.

 • Przed  budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia nr 1 , os. Kopernika 10/11, 34-100 Wadowice

 • Lokal filii znajduje się na parterze budynku Spółdzielni Mieszkaniowej od ulicy dra J. Putka

 • Do lokalu filii prowadzi jedno wejście (od ulicy dra J. Putka), bezpośrednio z chodnika , brak stopni i progów.

 • W lokalu brak toalety przystosowanej dla osób o szczególnych potrzebach.

 • Przed budynkiem nie zostały wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ale obok budynku znajduje się duży ogólnodostępny parking.

 • Do lokalu filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W lokalu nie ma pętli indukcyjnych, nie ma także oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia w Choczni, ul. Kościuszki 183, 34-123 Chocznia

 • Lokal filii znajduje się na I piętrze budynku Gminnej Spółdzielni przy ulicy ul. Kościuszki 183

 • Do lokalu filii prowadzi jedno wejście od tyłu budynku – 3 schody i podest, następnie wejście klatką schodową – 9 schodów- podest-kolejne 9 schodach i podest i wejście na wprost do pomieszczeń bibliotecznych.

 • W lokalu brak toalety przystosowanej dla osób o szczególnych potrzebach.

 • Budynek nie posiada windy oraz platform schodowych.

 • Przed budynkiem nie zostały wydzielone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, ale obok budynku znajduje się ogólnodostępny parking.

 • Do lokalu filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W lokalu nie ma pętli indukcyjnych, nie ma także oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych

  i słabowidzących.

Filia w Wysokiej, Wysoka, ul. Wadowicka 327, 34-105 Wysoka

 • Budynek biblioteki ma 2 kondygnacje. Do wejścia do budynku prowadzi utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m z podjazdem dla osób ze szczególnymi potrzebami. Na parterze budynku znajduje się sala biblioteczna z wydzielonymi strefami dla dzieci, dorosłych, stanowiskami komputerowymi oraz toaleta dostosowana do osób o szczególnych potrzebach. Na I piętrze budynku znajdują się sale wielofunkcyjne oraz toaleta dostosowana do osób o szczególnych potrzebach.

 • Stopnie schodów są oznaczone kontrastowo.

 • Budynek posiada schodołaz, który umożliwia dostanie się na I piętro przy pomocy pracownika biblioteki.

 • Przed budynkiem, z prawej strony, zostało wydzielone miejsca parkingowe dla osób

  z niepełnosprawnością oznaczone poziomo oraz kolorem.

 • Do budynku filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W budynku – sali bibliotecznej na parterze jest pętla indukcyjna.

 • W budynku są oznaczenia pomieszczeń w alfabecie brajla (tabliczki, plan tyflograficzny), oznaczenia kontrastowe dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Back to Top

Narzędzia dostępności