Jak się zapisać

Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Wadowickiej Biblioteki Publicznej ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz wewnętrznym regulaminie.

Z biblioteki może korzystać każda osoba po uprzednim zapisie w Bibliotece. Warunkiem korzystania ze zbiorów i usług jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej. Czytelnik ma prawo do jednej karty bibliotecznej i jest zobowiązany do jej chronienia przed zagubieniem i zniszczeniem. Utratę lub zniszczenie karty bibliotecznej należy niezwłocznie zgłosić, bibliotekarz wystawia nową kartę biblioteczną zgodnie z cennikiem.

Przy zapisie zgłaszający się powinien:

  • okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, podać PESEL, aktualny adres zameldowania i/lub adres do korespondencji,
  • wypełnić oraz podpisać formularze i oświadczenia  niezbędne do rejestracji oraz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi zgodnymi z Polityką Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Wadowickiej Bibliotece Publicznej
  • zapoznać się z treścią Regulaminu i zobowiązać się do jego przestrzegania.


Rejestracja osób niepełnoletnich następuje na podstawie pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego.

Back to Top