Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Szanowni Czytelnicy!

Wadowicka Biblioteka Publiczna z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów 1, 34-100, tel. 33 8234618, e-mail: biblioteka@wadowice.pl, jako administrator Państwa danych osobowych informuje, że:

 1. Państwa dane są przetwarzane z mocy prawa (Ustawa o bibliotekach z dnia 27.06.1997r.; tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 574, Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995r.; tekst jednolity z dn. 13.01.2017r.). Podanie danych jest obowiązkowe.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Sylwię Błasiak, nr tel. 793434186.
 3. Państwa dane są przetwarzane w celach: statystycznym, spraw związanych z udostępnianiem materiałów bibliotecznych oraz z odzyskaniem wypożyczonych materiałów.
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr Pesel, e-mail, nr telefonu. W przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo: imię i nazwisko opiekuna prawnego, jego adres korespondencyjny oraz e-mail.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane przez okres ważności konta czytelniczego tj. 4 lata od ostatniej aktywności konta(liczone od nowego roku kalendarzowego po roku, w którym nastąpiła ostatnia aktywność konta).
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz usunięcia (tylko w przypadku uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki).
 7. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych.
 8. W przypadku osoby niepełnoletniej Ľródłem pozyskania danych osobowych jest rodzic lub opiekun prawny.
 9. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 10. W sprawach spornych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Państwa dane zostały powierzone firmie SOKRATES – software Leszek Masadyński, os. Stefana Batorego 13c/27, 60-687 Poznań w związku z realizacją umowy na świadczenie usługi dostępu do baz danych w systemie bibliotecznym SowaSQL. Państwa dane są przetwarzane wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Back to Top

Narzędzia dostępności